GAPR

Adres strony projektu: www.psf.gapr.pl

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

  • prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego,
  • zainteresowane są uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

O projekcie:

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 224 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstwzgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224
  • Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

 

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

Więcej informacji na stronie www.psf.gapr.pl

 

Biuro projektu:

Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122

44-100 Gliwice

Tel. 534 657 310

Tel. 32 461 29 14

Mail: psf.zit@gapr.pl

 

Punkt Obsługi Klienta w Gliwicach

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek nr 4, pok. 122

tel. 32/ 461 29 14, psf.zit@gapr.plINFOLINIA: 534-657-310

godziny otwarcia (w okresie bez naboru): 

poniedziałek-piątek           8:00-15:00

 

Punkt Obsługi Klienta w Tychach

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331

tel. 32/ 327 72 77, izba@izba.tychy.pl

godziny otwarcia (w okresie bez naboru):

poniedziałek-piątek           8:00-15:00

  

Punkt Obsługi Klienta w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój 228

tel. 32/ 61 81 884

godziny otwarcia (w okresie bez naboru):

poniedziałek-środa            8:00-16:00

czwartek                            8:00-17:00

piątek                                 8:00-15:00

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.