GAPR

(NIE)PEŁNOSPRAWNI W SWOJEJ FIRMIE

 

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki" (www.teatrgrodzki.pl).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki łącznie:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Uwaga: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

 

Bezpłatne formy wsparcia w ramach projektu:

 • spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • dotacja na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł
 • wsparcie pomostowe na bieżące koszty – dla wszystkich uczestników max. 1 285,16 zł/m-c na 12 miesięcy
 • wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności)
 • pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 

Wsparcie finansowe (dotację) można przeznaczyć na:

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA),
 • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy.

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

 

Szkolenia będą prowadzone w Gliwicach, indywidualne doradztwo biznesowe w Gliwicach i Bielsku-Białej.

Dodatkowo Uczestnicy Projektu mają zapewniony catering na szkoleniach, długopis, notatnik, drukowane treści szkoleniowe, książkę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo i spotkania z Oficerem dotacyjnym (kwota przypadająca na każdego Uczestnika oraz szczegółowe zasady zwrotu kosztów dojazdu zostaną określone w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu).

 

O projekcie:

Cel projektu: założenie do 31.12.2017r. działalności gospodarczej przez 32 osoby z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego, będące w wieku pow. 30 roku życia, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu:  1.11.2016  – 31.12.2018

Wartość projektu: 1 774 243,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 508 106,72 zł

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.