GAPR

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

1. W celu zakwalifikowania się do konkursu wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
a. W przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP - wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy Deklarację Uczestnictwa w konkursie, której formularz znajduje się na stronie internetowej organizatora www.gapr.pl ,
b. W przypadku instytucji sektora B+R - wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną
do reprezentacji przedsiębiorcy Deklarację Uczestnictwa w konkursie (np. Kierownik Instytutu, Dziekan Wydziału), której formularz znajduje się na stronie internetowej organizatora www.gapr.pl 
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartą w Deklaracji Uczestnictwa.

2. Nadesłane materiały traktowane będą jako poufne i znane tylko organizatorom konkursu. Przekazane przez zgłaszających informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu.

3. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do zgromadzonych informacji, ich aktualizacji bądź zmiany.

4. Deklarację Uczestnictwa w konkursie:
a. w wersji papierowej należy przesłać pocztą z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2017”,
na adres GAPR sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR sp. z o.o. oraz dodatkowo wysłać w wersji edytowalnej (dokument tekstowy doc/docx), na adres: een@gapr.pl 
b. za datę złożenia Deklaracji Uczestnictwa w konkursie uważa się datę jego wpłynięcia
do siedziby Biura Konkursu. W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

5. Dokumenty konkursowe składa się w języku polskim.

6. Deklaracje Uczestnictwa nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w Deklaracji Uczestnictwa, kontaktując się z losowo wybranym odbiorcą/użytkownikiem wskazanym w referencjach na temat zgłoszonej innowacji:
a. celem potwierdzenia użytkowania innowacyjnego rozwiązania,
b. celem uzyskania odpowiedzi i opinii w zakresie oceny przydatności, celowości, funkcjonalności i stosowalności innowacyjnego rozwiązania.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Deklaracja uczestnictwa w konkursie Innwoator Śląska 2017 

Regulamin konkursu Innowator Śląska 2017

Aneks do rgulaminu konkursu Innowator Ślaska 2017 z dn. 30.03.2018

Aneks nr 2 do regulaminu Innowato Ślaska 2017  z dn. 12.04.2018

załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

załącznik nr 2 do regulaminu konkursu

zalącznik nr 3 do regulaminu konkursu

załącznik nr 4 do regulaminu konkursu

załącznik nr 5 do regulaminu konkursu

załącznik nr 6 do egulaminu konkursu

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.